Thomas Schütte, Father State 2010 Thomas Schütte, Man in Mud - The Seeker, 2009. Thomas Schütte, Man in Mud - The Seeker 2009 Thomas Schütte, Man in Mud - The Seeker 2009. Thomas Schütte Father State, 2010 Thomas Schütte Man in Mud - The Seeker, 2009 Thomas Schütte, Father State 2010. Thomas Schütte, Man in Mud - The Seeker, 2009 Thomas Schütte, Father State, 2010 Thomas Schütte, Father State, 2010.